e-gradiva pri naravoslovju

Poročilo učitelja izvajalca: Ivanka Adlešič Lebar

Predmet in razred: Naravoslovje, 6. razred

Uporabljeno e-gradivo:

Naziv e.gradiva: VRSTE PRSTI, LASTNOSTI PRSTI, NASTANEK PRSTI, KAMNINE IN MINERALI, KAMNINSKI KROG

Naslov na internetu: E-kemija: Kemija, www.kii2.ntf.uni-lj.si/e-kemija;

Opis, kako je pouke potekal drugače (priprava in izvedba pouka, tudi časovna zahtevnost ter didaktična vrednostdrugačne izvedbe pouka):

Uporabljali smo izključno e-gradiva in delovne liste. Pri tem je šlo za uro utrjevanja, ponavljanja.

Veliko učencev je potrebovalo dodatno pomoč in vodenje učitelja. Pri tem mi je bil desna roka sodelavec, g. Simon Čiček. Le tako smo uspeli dane podatke uporabiti pri reševanju uč. listov. Gre namreč za razred, kjer je kar nekaj otrok s posebnimi potrebami, imajo težave z branjem,oz. prebranega ne razumejo. Pojavljajo se tudi zamenjavanj črk b in d.

Zlasti taki so delali po liniji najmanjšega truda. Želei pa so hitro “prispeti na cilj”, zato so se posluževali ponujenih – danih rešitev v samem gradivu. Vendar so jih kasneje, zaradi nadzora učiteljice prebrali in tako kljub vsemu znanje pridobili.

 

Mnenje o e-gradivu (pozitivno, negativno, možnosti za uporabo pri pouku):

Menim, da bi daljše zapise besedil preoblikovali v krajše tekste. Tako bi bili uspešni tudi tisti, ki imajo težave z branjem, razumevanjem prebranega.

Vsekakor je gradivo uporabno pri pouku iz naravoslovja.

 

Ocenite e-gradivo s šolskimi ocenami:

Uporabljeno e-gradivo                                                  Ocena:

Vrste prsti                                                                              5

Lastnosti prsti                                                                       5

Nastanek prsti                                                                      5

Kamnine in minerali                                                            5

Kamninski krog                                                                    5

 

 

 

  Poročilo učitelja-izvajalca

 

Ime in priimek učitelja:  Ivanka A. Lebar

 

Naziv in naslov šole: OŠ Turnišče, Prešernova ul. 2, 9224 Turnišče

 

Predmet in razred: Naravoslovje, 7. razred

 

Uporabljeno e-gradivo:

Naziv e-gradiva: Snovi, Zrak, Kroženje vode, Tehnike ločevanja zmesi, Kemijske in fizikalne spremembe…

Naslov na internetu: E-kemija: Kemija, www.kii2.ntf.uni-lj.si/e-kemija;

 

Opis, kako je pouk potekal drugače (priprava in izvedba pouka, tudi časovna zahtevnost ter didaktična vrednost drugačne izvedbe pouka):

Predhodno sem doma »obiskala« spletne strani z e gradivi:. Za uporabo pri pouku sem izbrala: Snovi, Zrak, Tehnike ločevanja zmesi, Kemijske in fizikalne spremembe, Kroženje vode.  V 7. razredu smo s pomočjo e- gradiv uč. vsebine ponovili, utrjevali. Učencem je bila uč. snov že znana, saj smo jo že obravnavali, zato je potekal uč. proces oz. didaktični sistem pri blok urah v obliki sodobnega pouka, »samostojnega utrjevanja« in reševanja delovnih listov. Delali so v tandemu, saj za individualno delo nismo imeli zadostnega števila računalnikov. Dogajale pa so se nam tudi občasne »blokade« računalnikov. To je proces dela motilo in upočasnjevalo.  Naloge za reševanje so bile ustrezno zastavljene , vendar pa so se nekateri ob zastavljenem problemu (če nisem bila v neposredni bližini), prehitro posluževali danih rešitev. Je pa sodelovanje v parih gradilo – razvijalo medsebojne (pozitivne) odnose, obojestransko komunikacijo, prijateljstvo, kakor tudi pomoč učno šibkejšemu sošolcu.

 Priprava za izvajanje dejavnosti učencev od mene kot učitelja »ni zahtevala« predhodne izdelave delovnih listov, saj so bili le ti prisotni že v samem e. gradivu. Zato smo se posluževali izključno le – teh. (Doma sem jih pred uporabo pregledala).

 

Mnenje o e-gradivu (pozitivno, negativno, možnosti za uporabo pri pouku):

Gradiva so celostno gledana kvalitetna in strokovna. Vendar ne bi bila primerna za vsako uro, saj bi bil pouk preveč monoton.

Pozitivno ocenjujem tudi naloge z več možnimi izbirami odgovorov, naloge dopolnjevanja,  strukturirane naloge, ki so se nanašale na krajša oz. daljša besedila, animacijske predstavitve, ki pa so nam občasno zaradi zastarele rač. opreme delale težave, čas pa je neplodno potekal naprej. Vse naloge pa so prav gotovo omogočale sprotno – takojšnje preverjanje usvojenih ciljev.

Učenci so pri tem razvijali veščine in spretnosti za uporabo e gradiv (t. i. IKT).

Prav gotovo lahko  uporabo e- gradiva vključujemo v vse faze VID: motivacijo, osvajanje nove snovi, utrjevanje, preverjanje znanja. Če bi imeli možnost oz. priložnost individualnega dela, to pomeni, da bi bil vsak učenec sam na računalniku, bi se omogočila maksimalna aktivnost. To pa v našem primeru ni bilo izvedljivo (premalo računalnikov).

Od kognitivnega področja je bilo zlasti zajeto: znanje, razumevanje, uporaba.

Od psihomotoričnega: koordinacija drobnih gibov, drža, kompleksno reagiranje navzven, adaptacija, na afektivnem področju pa predvsem sprejemanje in reagiranje.

 Pouk sem izvedla v blok urah.

Menim, da bi bilo primernejše z manj teksta.

 

Ocenite e-gradivo s šolskimi ocenami (obkrožite):      

 

Uporabljeno e-gradivo Ocena (1-5)
Snovi imajo različne lastnosti 5
Čiste snovi in zmesi 5
Zrak je zmes plinov 5
Zrak je surovina 5
Kroženje vode 5
Spoznajte tehnike ločevanja zmesi 5
Uporabimo tehnike ločevanja zmesi 5
Snovi tekmujejo – kromatografija 5
Fizikalne in kemijske spremembe 5
Zanimivosti fizikalnih in kemijskih sprememb 5
Snovi iz delcev 5

 

 

 

Nove ideje, ki so se porodile ob takem delu in predlogi avtorjem e-gradiv:

E gradiva lahko uporabljajo učenci tudi doma.

 

 

Prilagam podroben opis izvedbe uporabe e-gradiv pri pouku (za vsaj 3 ure) skupaj z učnimi listi in izdelki učencev/dijakov ter vprašalnik za učence/dijake. Objavljeno je tudi na spletni strani šole.

Avtorsko delo je bilo opravljeno izven rednega delovnega časa.

 

 

 

Datum:  4. 12. 2008                                                Podpis: Ivanka A. Lebar

 

 

  

 Poročilo učitelja-izvajalca

 

Ime in priimek učitelja:  Ivanka A. Lebar

 

Naziv in naslov šole: OŠ Turnišče, Prešernova ul. 2, 9224 Turnišče

 

Predmet in razred: Naravoslovje, 7. razred

 

Uporabljeno e-gradivo:

Naziv e-gradiva: Biologija kot znanost in veda, Odnosi med organizmi

Naslov na internetu: http://www.svarog.si/biologija

 

Opis, kako je pouk potekal drugače (priprava in izvedba pouka, tudi časovna zahtevnost ter didaktična vrednost drugačne izvedbe pouka):

1.       Iz e- gradiva za biologijo 8, sem uporabila za uro naravoslovj Menim,  da bi daljše zapise besedil, preoblikovali v manjše tekste. Tako bi bili uspešni tudi tisti, ki imajo težave z branjem, razumevanjem prebranega.

Vsekakor je gradivo uporabno pri pouku iz naravoslovja.

 

 

a v 7. razredu, . (odnosi med organizmi).

V obliki samostojnega (v tandemu na skupnem računalniku) pridobivanja znanja so spoznali različne odnose med osebki –organizmi  znotraj iste vrste, kakor med osebki – organizmi različnih vrst. Spoznali so primere prehranjevanja, prehranjevalno verigo, prehranjevalni splet.

Ker je šlo za delno novo pridobivanje znanja, so si (v obliki dejavnosti oz. aktivnosti iskali – proučevali zapisane informacije v e gradivu) posamezne pojme in primere odnosov pa so si  izpisali v zvezke. Nekaj vrst odnosov smo namreč že obravnavali v uč. sklopu: morje in pa na naravoslovnem dnevu, ki smo ga meseca septembra, v dveh dneh izpeljali v Fiesu, Piranu, Sečovljah.

 Ker bomo omenjeno snov še (nadgrajevali) obravnavali pri biologiji v 8. razredu, nam čas, kljub tehničnim težavam z računalnikom ni predstavljal večjih težav.

Učenci so reševali delovne liste, ki so bili že pripravljeni. Seveda sem  jih predhodno doma pregledala.

 

Mnenje o e-gradivu (pozitivno, negativno, možnosti za uporabo pri pouku):

V obliki modernega pridobivanja informacij, so se otroci izkazali kot zelo uspešni učenci. E- gradivo ocenjujem zelo pozitivno in kot tako tudi uporabno v praksi.  Kljub temu, da je npr. biologija 8. razreda, praktično v celoti v e gradivu, sem mnenja, da

prepogosto  posluževanje ne bi bilo primerno (postalo bi predolgočasno.

V današjem času so v razredu tudi taki učenci, ki imajo specifične potrebe (uč. težave) za njih, kakor tudi za večino drugih, je živa beseda učitelja primernejša. Lažje se izvede tudi diferenciacija.

Bi pa bilo tako posluževane  pridobivanja uč snovi dobrodošlo za npr. izobraževanje na domu (npr. tudi v primeru daljše odsotnosti od pouka), seveda ob predhodnem dostopu do interneta z domačega naslonjača.

Učenci so pri tem razvijali veščine in spretnosti za uporabo računalnika, e gradiv.

Ocenite e-gradivo s šolskimi ocenami (obkrožite):      

 

Uporabljeno e-gradivo Ocena (1-5)
Odnosi med organizmi 5
Odnosi med organizmi različnih vrst 5
Tekmovanje med organizmi 5
Sožitje med organizmi 5
Sodelovanje med organizmi 5
Priskledništvo med organizmi 5
Življenjsko združbo sestavljajo proizvajalci in porabniki 5
Kaj je prehranjevalna veriga? 5
Kaj je prehranjevalni splet? 5
Kaj je prehranjevalna piramida? 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                           

Nove ideje, ki so se porodile ob takem delu in predlogi avtorjem e-gradiv:

E gradiva lahko uporabljajo učenci tudi pri domačih nalogah, utrjevanju, preverjanju znanja.

 

 

Prilagam podroben opis izvedbe uporabe e-gradiv pri pouku (za vsaj 3 ure) skupaj z učnimi listi in izdelki učencev/dijakov ter vprašalnik za učence/dijake. Objavljeno je tudi na spletni strani šole.

Avtorsko delo je bilo opravljeno izven rednega delovnega časa.

 

 

 

Datum:  4. 12. 2008                                                Podpis: Ivanka A. Lebar

 

 

(Skupno 1.021 obiskov, današnjih obiskov 1)
 

Oznake: , , , , ,