Vzgojni načrt –> pdf


 

Vzgojni načrt vsebuje:

          temeljne vrednote in vzgojna načela,

          vzgojne dejavnosti šole,

          oblike vzajemnega sodelovanja s starši in njihovo vključevanje v uresničevanje vzgojnega načrta,

          vzgojne postopke in ukrepe.

 

 

Vzgojna načela:

          zagotavljanje varnega in spodbudnega šolskega okolja, v katerem bodo učenci dosegali najboljše dosežke, ki jih zmorejo,

          upoštevanje otrokove enkratnosti, neponovljivosti in individualnosti,

          razvijanje in utrjevanje občečloveških in demokratičnih vrednot in odgovornosti učencev za svoje vedenje,

          skrb za socializacijsko rast,

          spodbujanje in nagrajevanje delavnosti, prizadevnosti in medsebojne pomoči.

 

 

 

 

 

 

Vzgojne dejavnosti:

  • v razredu:

          prosocialne dejavnosti in različne oblike socialnega učenja (socialne igre, igre vlog …),

          debata, okrogla miza, delavnice (teme: medosebni odnosi, strpnost, samopodoba, nasilje, odvisnosti …),

          vaje za krepitev pozitivne samopodobe,

          pohvala, refleksija (pisna, ustna),

          portfolio/portfelj učenca,

          sodelovalno učenje,

          sprostitvene vaje,

          gibalne vaje,

          teme RU in izmenjava razrednikov pri izvedbi,

          razrednikovo pismo učencu,

          medoddelčno sodelovanje.

 

 

 

  • na šoli:

          projekti, natečaji,

          otrok otroku,

          prostovoljna pomoč,

          nabiralnik anonimnih pisem,

          oblikovanje in postavljanje skupnih pravil, vrednot, ciljev,

          vključenost učencev v nadzor nad izvajanjem pravil med odmori,

          navajanje na reševanje konfliktov, mediacija,

          dan brez ocen,

          drevo uspehov in dosežkov.

 

  • vzajemno sodelovalni odnos s starši:

          seznanitev staršev s konceptom, vsebinami in metodami vzgojnega delovanja šole,

          sodelovanje pri doseganju učno-vzgojnih ciljev ter pri reševanju razvojnih in osebnih težav njihovih otrok ali skupin otrok,

          spodbujanje medsebojne komunikacije in različnih aktivnosti v okviru oddelčih skupnosti in v okviru šole kot celote,

          sprotno obveščanje o otrokovem razvoju in vedenju.

(Skupno 61 obiskov, današnjih obiskov 1)
 

Oznake: