ŠOLSKI SKLAD

PREDSTAVITEV

Po sklepu Zavoda OŠ Turnišče je bil 21. 1. 2010 ustanovljen Šolski sklad. Na konstitutivni seji, ki je bila 8. 6. 2015, je bil  oblikovan Upravni odbor. Po pravilih Šolskega sklada ga sestavljajo 3 predstavniki Zavoda OŠ Turnišče in 4  predstavniki staršev. Dejavnost sklada je pridobivanje sredstev iz zbiralnih akcij ( star papir, kartuše, baterije) , sponzorstev, donacij, prispevkov staršev in delavcev šole, občanov in iz drugih virov.  Sredstva so namenjena pomoči socialno šibkim učencem, učencem pri udeležbi v nadstandardnem programu šole( šola v naravi, ekskurzije, tabori, udeležba na tekmovanju), sofinanciranje dejavnosti obveznega programa šole, če se ne financirajo v celoti iz javnih sredstev( ekskurzije, tabori, udeležba na tekmovanjih, kulturnih prireditvah), da bi bile le-te dostopne čim večjemu številu učencev, nakup nadstandardne opreme.

 

Sklad zbira sredstva posebej na transakcijski račun šole: transakcijski račun pri UJP, MS: 01332-6030685275

 

Vsi, ki želite prispevati v šolski sklad, dobite vse potrebne informacije na OŠ Turnišče

(02 621 98 82) ali na e- naslovu: hanafull(a)gmail.com, milena.mertik(a)gmail.com

 

Ob Vaši morebitni donaciji bomo sklenili pogodbo o donaciji (Pogodba o donaciji).

 

ORGANIZIRANOST

Sklad upravlja Upravni odbor sklada, ki ga potrdi Svet zavoda OŠ Turnišče in ima 7 članov. Mandat članov je 4 leta.

Člani Upravnega odbora so:

Hana Perša, predsednica

Milena Mertik, namestnica predsednice

Smiljana Žalik, zapisnikar

Anamarija Krvišek Zavec, član

Simon Magdič, član

Simona Kučko, članica

Karmen Koznicov, članica

Upravni odbor Šolskega sklada o svojem delovanju obvešča Svet staršev, Svet zavoda, ravnateljico in javnost. Letno poročilo o delovanju sklada je sestavni del poročila o realizaciji.

O dodelitvi sredstev odloča tričlanska komisija, imenovana iz članov Upravnega odbora. Komisijo sestavljajo predstavnik staršev, pedagoških delavcev in svetovalna delavka.

 

Člani komisije:

Hana Perša

Milena Mertik

Smiljana Žalik

 

VLOGA ZA PRIDOBITEV SREDSTEV IZ ŠOLSKEGA SKLADA

Vloga se odda pisno v pisarni svetovalne službe. Vloga je objavljena na spletni strani šole (klikni –> vloga_šolski sklad). O odobritvi sredstev odloči komisija na podlagi izdelanih kriterijev.  Člani komisije za dodelitev sredstev pri svojem delu upoštevajo zavezo zaupnosti pri obravnavi vlog in anonimnosti pri objavljanju podatkov javnosti.

 

Na internetnih straneh šole posodobljeno: 16. 12. 2019

(Skupno 303 obiskov, današnjih obiskov 1)
 

Oznake: